Özet
Bektaşî tekkelerinin 1826 yılında kapatılması sırasında sayısız belge tahrip edilmiş, bu sebeple sosyal yaşam ve kültürel ilişkiler hakkındaki bilgilere ulaşmak oldukça zorlaşmıştır. Alevî ve Bektaşîler açısından son derece önemli bir kişi olup, bu inanca yüzyıllarca damgasını vuran Kaygusuz Abdal tarafından kurulan Kaygusuz Abdal Tekkesi, Mısır’da Enver Sedat’ın da aralarında bulunduğu ekibin askerî darbeyle Kral Faruk’u tahtından indirmesinden sonra, 1957 yılında tamamen kapatılmıştır. 1970’li yıllarda Mısır’da araştırma amacıyla bulunan Frederick de Jong tarafından tekkeye ait belgelerden bazıları Hollanda’daki Leiden Üniversitesi Kütüphanesi’ne bağışlanmıştır. Makaleye konu olan el yazması belge, adı geçen kütüphaneye bağışlananlardan bir tanesidir. İlgili belge, dünyanın önde gelen Bektaşî tekkelerinden birisi olan ve Kahire’de bulunan Kaygusuz Abdal Tekkesi’nde, dergâhın son post-nişînleri, intisap edenlerin isimleri, memleketleri, kadın ve erkek sayısı, dinî törenlerin yapıldığı yerler ve kişilerin meslekleri hakkında bilgiler içermektedir. Bu çalışmanın, Hicrî 1304 (miladî 1886) tarihinden -tekkenin kapanmasına yakın- 1950 yıllarına kadar, tekke yaşamı ile ilgili karanlıkta kalmış bazı noktaların aydınlatılmasına katkı sağlayacağı düşüncesindeyiz.
Anahtar Kelimeler: Kaygusuz Abdal Tekkesi, Mehmet Lütfi Baba, Ahmed Sırrı Baba, Bektaşî babaları, Bektaşîlik
A DOCUMENT ABOUT THE ABIDERS OF EGYPT KAYGUSUZ
ABDALLODGE
Abstract
During the closure of Bektashi lodges in 1826, numerous documents were destroyed and it became quite difficult to get information about social life and cultural relations because of this reason. Kaygusuz Abdal Lodge, which was founded by Kaygusuz Abdal, who was an important character for Alevi and Bektashi society and left his mark on this belief for cen¬turies, was shut down completely in 1957,after the dethronement of King Farouk by a team including Anwar Sadat with a military coup. Some of the documents, which belonged to the lodge, were donated to the library of University of Leiden in Netherlands by Frederick de Jong who went to Egypt for the purpose of research in 1970s. The manuscript that is subject to the article is one of those donated ones. Related document includes the information on one of the world’s leading Bektashi lodges, Kaygusuz Abdal Lodge, which was located in Cairo; last Post-ni§in’s (Leader of the lodge) of the Dargah (Lodge), names of the people those who abide, their country of origin, female and male quantities, places where religious ceremonies were held and the professions of the people. We believe that this study will cont¬ribute to elucidation of some benighted points on the lodge life from Hijri 1304 (Gregorian 1886) until -nearly closure of the lodge- 1950s.
Keywords: Kaygusuz Abdal Lodge, Mehmet Lutfi Baba (Father), Ahmed Sırrı Baba (Fat¬her), Bektashi Babaları (Fathers), Bektashism
1. Giriş
Osmanlı Devleti topraklarındaki insanların inanç yaşamında Bektaşî tekke-lerinin oldukça önemli bir yeri vardır. Fütuhat ricalinden olan Bektaşî dervişlerinin gönülleri fethetmek üzere yola çıkışlarının, imparatorluğa yeni toprakların katılma-sında ve yerli halkla uyum sağlanmasındaki olumlu katkısı göz ardı edilemez. Bu gönül erleri insanların yaralarına merhem oluyor, gittikleri coğrafyada hem dünyevî hem de uhrevî sorunlarını çözmeğe katkı sağlıyorlardı. Bu bağlamda, siyasi fetihler gerçekleşmeden önce gönül fetihleri yapılmakta, Ehl-i Beyt ve Peygamber sevgisi buralara gidenlerin örnek yaşamlarıyla insanlara benimsetilmekteydi. Bektaşî tekke¬leri zaman içerisinde üç kıtada yayılmıştı. Bu tekkelerin en önemlilerinden birisi de şüphesiz ki Kahire’de bulunan Kaygusuz Abdal’ın kurduğu tekkedir. Onun bu tek¬keyi kurmasından yaklaşık yüz yıl sonra Mısır’ın Osmanlı topraklarına dâhil olduğu bilinmektedir.
Osmanlı imparatorluğu’nun gerileme döneminde, Yeniçeri Ocağı’nın orta¬dan kaldırılmasına paralel olarak devletin büyümesinde olumlu katkısı olan Bektaşî tekkeleri de II. Mahmut tarafından çevresindekilerin de etkisi ile kapatılmıştır. Tek-kelerin kapatılıp Yeniçerilere ve tekkelere ait belgelerin tahrip edilmesi, eserlerinin yakılması, eşyalarının satılması ve eskiye ait izlerin silinme çabalarıyla birlikte tek-kelerdeki kültürel yaşamla ilgili bilgilere ulaşmak bugün oldukça zorlaşmıştır ve hala “Bir Bektaşî tekkesinde günün yirmi dört saati nasıl geçerdi?” sorusuna yeterli cevap bulunamamaktadır. Bunun sebebi şüphesiz ki önyargılı şekilde ortadan kaldırılmış olan belgeler ve silinmeye çalışılmış olan izlerdir. Devletin arşivlerinde bulunan resmi yazışmalar ise elbette önemlidir ancak bununla birlikte, Bektaşîlerin kültürel yaşamları ile ilgili sorulara ve diğer insanlarla olan ilişkilerine dair yeterli cevabı ver-mekten uzaktır.
Bu bakış açısı altında merhum Şevki Koca’nın hayatta iken tarafımıza verdi¬ği ve aslı Hollanda, Leiden Üniversitesi arşivinde Ms. Or. 14385 numarada kayıtlı bulunan ve makalemize konu olan belgeyi, karanlığa ufak bir ışık tutması ümidiyle yayınlamanın uygun olduğunu ve bizden sonraki araştırmacılara da katkı sağlayaca-ğını düşünmekteyiz. Bu belge, 1970’li yıllarda Mısır’da bulunan Frederick de Jong tarafından alınıp üniversite arşivine verilmiştir (Çift, 2001: 127-152).
Osmanlı coğrafyasında yüzlerce Bektaşî tekkesi olmasına rağmen halifebaba- ların tüm dünyada sınırlı sayıda olması mecburiyetinden dolayı, âsitâne denilen bü¬yük dergâhlar az sayıdaydı. Bektaşî halifebabalarının bulunduğu tekkeler şu şekilde sıralanabilir:
1. Hacıbektaş’taki merkez, Pîrevi
2. Yunanistan Dimetoka’da Seyyid Ali Sultân (Kızıldeli) Dergâhı
3. Anadolu’da, Elmalı’da Abdâl Mûsâ Sultân
4. İstanbul da Karaağaç Dergâhı
5. Kerbelâ’da Abdülmü’min Dede Dergâhı
6. Irak’ta Necef Dergâhı
Bu altı âsitâne halife makamı sayılan dergâhlardandı. Sonradan Mısır-Kahi- re’deki Kaygusuz Dergâhı da bunlar arasında sayılmıştır. İstanbul Merdivenköy’de Şahkulu Sultân Dergâhı post-nişîni Mehmet Ali Hilmi Dedebaba, kendisine halîfelik pâyesi verilince bu dergâh da ötekiler arasına girmiştir (Noyan, 2002: 22).
2. Kaygusuz Abdal Tekkesi Hakkında Bazı Notlar
Kaygusuz Abdal, Alevîlik ve Bektaşîlik açısından son derece önemli bir kişi olup bu inanca yüzyıllarca damgasını vurmuştur. Kendisinin 1350 yıllarında doğdu¬ğu, 1444 yılında Hakk’a yürüdüğü tahmin edilmektedir. Mezarı onun isteği üzerine Kahire’de Mukattam dağındaki bir mağarada yer almaktadır (Çift, 2013: 73). Alâiyye Beyi’nin oğlu olan Kaygusuz Abdal’ın asıl adı Gaybî’dir. Menâkıbnâme’ye göre genç Gaybî avlanmak üzere dağa çıkar. Bir geyiği yaralar, geyik can havliyle kaçar ve Abdal Musa Sultan’ın tekkesinden içeri girer. Yaralı geyiği yakalamak için tekkeden içeri girince dervişler kendisini karşılarlar. Geleni fark eden Abdal Musa Sultan, Gaybî’yi yanına çağırır, kendisine ne aradığını sorar. O günkü adı ile Gaybî yani Kaygusuz Abdal, yaralı olan geyiğin kapıdan içeri girdiğini onu almak istediğini söyler. Abdal Musa nasıl bir okla vurduğunu sorduğunda, attığı oku görürse tanıyacağını söyler. Bunun üzerine Abdal Musa koltuğunun altından bir ok çıkartıp kendisine uzatır. “Aradığın bu mudur?” diye sorunca bundan çok etkilenen Kaygusuz Abdal, tacı, tahtı bırakıp dergâhta kalmaya karar verir. Burada uzun yıllar irşad olduktan sonra Mısır’da dergâh açmak, insanları eğitmek üzere mürşidi tarafından görevlendirilir (Güzel, 1983: 10). Son postnişîni Ahmed Sırrı Baba olan Kaygusuz Abdal Dergâhı 1957 yılına kadar açık kalır.
Bu dergâhta hizmet eden Recep Ferdi Baba ise Ahmet Sırrı Baba’dan babalık icazeti aldıktan sonra 1952 yılında New York’ta oturan kız kardeşinin yanına giderek tekke kurmak için uygun bir mekân arayışına girer. Araştırmaları neticesinde Detroit şehri yakınlarında Taylor denilen Arnavutların yoğunlukta olduğu bir yerleşim böl-gesinde, gerekli girişimlerden sonra bir çiftlik ve büyük bir arazi satın alınıp ihtiyaç olan düzenlemeler yapıldıktan sonra bu tekke yasal olarak 15 Mayıs 1954 yılında hizmete açılmıştır (Turan-Altun,2008:103-112).
Bedri Noyan Dedebaba konuyla ilgili şu bilgileri vermektedir; “İlk günlerde dergâhta, Recep Baba ile Ergirili Dervîş Lutfî, Avlonyalı Dervîş Arşî vardı. Bunlar bu¬raya Kahire Kaygusuz Sultan Dergâhından gelmişlerdir. Sonradan Yakovalı Dervîş Bayram da Amerika’ya gelerek onlara katılmıştır. Başka dervîşler de vardır ki bunlar dergâhın iç işlerine bakarlar. Zeynel Tâhirî, Hüseyin Kusî, Fazıl Duro gibi.. Bu sonuncu¬su çiftlik işlerine bakar. Baba dahil, dergâh mensuplarının tamamı çalışırlar.” (Noyan, 2002: 38).
1990’lı yıllarda Recep Ferdi babayı ziyarete giden Mustafa Şeref Koca, kendi-sine Turgut Koca halife baba erenlerin nutuklarının bulunduğu Pir Nefes Üstad adlı kitabını hediye etmiştir. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerini “devirdaim makinası gibi bir eser dönüp dönüp okunması gerek” sözleriyle ifade etmiştir. Recep Ferdi Baba, 24 Haziran 1990 yılında Amerika’ya davet ettiği Bedri Noyan Dedebaba’dan halifelik icazeti almıştır. Recep Ferdi Baba, bütün gayretleri ile Anadolu’daki Bektaşîliğin sesi olarak Amerika’da Bektaşîliğin devamını sağlamış, 14 Eylül 1995 tarihinde Hakk’a yürümüştür ve Detroit’teki dergâhın bahçesine defnedilmiştir. Şimdi ise yaklaşık 110 yaşında olan Arşi Baba ve Derviş Eliton Pashaj hizmete devam etmektedir.
3. Kaygusuz Abdal Dergâhı’nda Hizmet Eden Babalar
Bu tekkenin son post-nişînlerden biri olan Mehmet Lütfî Baba, Arnavut- luk’un Ergiri kasabasının Donavat köyünde 1265 H. (1849 M.)’de doğmuş olup asıl adı Islâm’dır. îskeçe Dergâhı’nda Hasib Baba’ya bağlanarak nasîb almış, kendisine Mehmet Lutfî adı verilmiştir. Sonradan İstanbul Şahkulu Sultân Dergâhı’na giderek Mehmet Alî Hilmî Dedebaba’ya intisâb etmiş, kutsal yerleri ziyaret etmek için Irak’a gitmek amacıyla önce Hacıbektaş kasabasında Pîrevi’ne gitmiştir. 1319 H. (1902 M.)’de icâzetnâme alarak Meğaravî Tekkesi’ne post-nişîn olmuştur. Mehmed Lütfî Baba’nın 26 Recep 1354 H.’de (1936 M.) kendi istediği ile Aşçı Ahmet Sırrı Baba’ya yerini bıraktığını Sırrı Baba kendisi yazmaktadır. Mehmed Lutfî Baba 10 Zilhicce 1360 H. (1941 M.)’de kurban bayramı gecesi Hakk’a yürümüştür (Noyan, 2002: 230).
En son post-nişîn olan Ahmed Sırrı Baba, 1895 yılında Leskovik’e bağlı Glina adındaki köyde dünyaya gelmiştir. Babasının izniyle 17 yaşında Süleyman Baba’nın olduğu dergâhta bir yıl kalmıştır. Leskovik’in işgal edilmesiyle, Yanya’ya göç etmek zorunda kalmış, kısa bir süre burada kaldıktan sonra Priştine’deki Bektaşî tekkesi¬nin post-nişîni Şaban Baba’ya hitaben yazılan mektup üzerine ondan nasip almış¬tır. Oradan Mısır Kahire’ye geçip Mehmet Lütfî Baba’nın hizmetinde bulunmuştur.
Mürşidinin izniyle Hacı Bektaş Veli’nin makamını ziyaret için Anadolu’ya gelmiştir. Bir süre 1922-1923 senelerinde Tarsus’taki tekkenin mürşidi Hakk’a yürüdüğü için burada irşad hizmetinde bulunmuş, Mehmed Lütfî Baba’nın çağırması üzerine Ka- hire’ye geri gelmiş, rahatsızlanınca doktorların tavsiyesi üzerine hava değişikliği için Arnavutluğa gitmiş ve altı ay sonra tekrar geri dönmüştür. Daha sonra Kerbela ve Ne- cef-i Eşref’i ziyaret maksadıyla yeniden yola koyulmuş, Selanik’e oradan da Katerin’e geçmiştir. Katerin Dergâhı’nın post-nişîni Cafer Baba’nın Hakk’a yürümesi üzerine orada bulunan dervişler kendisine bağlanmış, yaklaşık iki yıl burada kaldıktan sonra tekrar Mısır’a dönmüştür. Ahmed Sırrı Baba, Salih Niyazi Baba’dan 1935 yılında ha-lifelik almış, 30 Ocak 1949 yılında ise dedebaba olarak seçilmiştir (Çift, 2013: 97).
Çizelge 1’de görüleceği üzere, bu tekkede görev yapan kişilerin neredeyse ta¬mamı Anadolu kökenlidir (Noyan, 2002: 231-232). Son üç post-nişîn Arnavut ba¬balar olarak hizmet etmiştir.
Çizelge 1. Mısır Kaygusuz Abdal Dergâhında hizmet eden Babalar ve kökenleri
Baba adı Kökeni
Nakıyb Hüseyin Baba Aksaray
Meydancı Kasım Baba (Alâiyye) Yusuf Baba (Alâiyye) Alanya
Hudâdâd Baba Ankara
Halil Koç Baba Antakya
Alî Baba Birecik
Aşçı Mustafa Kemâl Baba Hasan Hüsnî Baba Yörük Mustafa Baba Burdur
İsmail Baba Bursa
Zeynelabidin Baba Elbasan
Mest Ali Baba Karaman
Nakıyb İbrahim Ethem Baba Koçhisar
Aşçı Recep Baba Konya
Sancaktar Ali Baba Nakıyb Süleyman Baba Meydancı Murat Baba Teke
Ekrem Mustafa Baba (Kasaba) Turgutlu
Mehmet Selîm Baba Üsküdar
Ramazan Baba Süleyman Baba Seydişehir

Nakıyb Hasan Baba Hacı Sofulu
Ca’fer Baba Bağdat
Mahmut Baba Mayadağ
Pehlivan Baba Manastır
Salih Baba Sâdık Baba Kasım Baba Bilinmiyor
Abbâs Baba Mendil
Şehabeddin Baba İstanbul
Abdullâh Baba Kırım
Aşçı Melek Baba Halep
Mehmet Baba Kurbancı İsmail Baba Bosna
Haydâr Baba (Leskovik) Mehmet Lutfî Baba (Ergiri) Sırrı Baba (Glina) Arnavutluk

Bu dergâhta hizmet eden post-nişînlerin isimleri ve hizmet ettikleri yıllar Çizelge 2’de sunulmuştur (Noyan, 2002: 228-229).
Çizelge 2. Mısır Kaygusuz Abdal Dergahında hizmet eden postnişînlerin isimleri ve hizmet ettikleri yıllar.
Adı ya da Unvanı Atanma Tarihi Hakk a Yürüme Tarihi Post-nişînlik
Tarihi
Kasabalı Kerem Mustafa Baba 848 H. (1444 M.) 855 H. (1451 M.) 7 Yıl
Meydancı Kâsım Baba 855 H. (1451 M.) 896 H. (1464 M.) 14 Yıl
Koç Halil Baba 869 H. (1464 M.) 887 H. (1482 M.) 18 Yıl
Sancaktar Ali Baba 887 H. (1482 M.) 896 H. (1490 M.) 9 Yıl
Nakiyb Hacı Süleyman Baba 896 H. (1490 M.) 909 H. (1503 M.) 13 Yıl
Mest Ali Baba 909 H. (1503 M.) 936 H. (1529 M.) 27 Yıl
Aşçı Mustafa Kemâl Baba 936 H. (1529 M.) 952 H. (1545 M.) 16 Yıl
Nakiby Hüseyin Baba 952 H. (1545 M.) 961 H. (1553 M.) 9 Yıl
Kazancı Hasan Hüsnî Baba 961 H. (1553 M.) 980 H. (1572 M.) 19 Yıl
Meydancı Hacı Yusuf Baba 980 H. (1572 M.) 1007 H. (1598 M.) 27 Yıl

Hudâdad Baba 1007 H. (1598 M.) 1016 H. (1607 M.) 9 Yıl
Meydancı Hacı Murad Baba 1016 H. (1607 M.) 1032 H. (1622 M.) 16 Yıl
Aşçı Recep Baba 1032 H. (1622 M.) 1042 H. (1632 M.) 11 Yıl
Yörük Mustafa Baba 1042 H. (1632 M.) 1064 H. (1653 M.) 22 Yıl
Es-Seyyid Câ’fer Baba 1064 H. (1653 M.) 1071 H. (1660 M.) 7 Yıl
Nakiyb İbrahim Edhem Baba 1071 H. (1660 M.) 1080 H. (1669 M.) 9 Yıl
Aşçı Ramazan Baba 1080 H. (1669 M.) 1095 H. (1683 M.) 15 Yıl
Aşçı Hacı Süleyman Baba 1095 H. (1638 M.) 1123 H. (1711 M.) 28 Yıl
Es-Seyyid Mehmet Selim Baba 1123 H. (1711 M.) 1129 H. (1716 M.) 6 Yıl
Nakiyb Hasan Baba 1129 H. (1716 M.) 1146 H. (1722 M.) 17 Yıl
Hacı Mahmud Baba 1146 H. (1733 M.) 1162 H. (1748 M.) 16 Yıl
Seyyid İsmail Baba 1162 H. (1748 M.) 1168 H. (1754 M.) 5 Yıl
Aşçı Melek Baba 1168 H. (1754 M.) 1180 H. (1766 M.) 5 Yıl
Hacı Es-Seyid Mehmet Baba 1180 H. (1766 M.) 1201 H. (1809 M.) 21 Yıl
Aşçı Kasım Baba 1201 H. (1786 M.) 1213 H. (1798 M.) 12 Yıl
Hacı Zeyne’l-Âbidîn Baba 1213 H. (1798 M.) 1224 H. (1809 M.) 11 Yıl
Pehlivan Baba 1224 H. (1809 M.) 1228 H. (1813 M.) 4 Yıl
Hacı Sâlih Baba 1228 H. (1813 M.) 1234 H. (1818 M.) 6 Yıl
Hacı Abdullâh Baba 1234 H. (1818 M.) 1239 H. (1823 M.) 5 Yıl
Kurbancı İsmail Baba 1239 H. (1823 M.) 1268 H. (1851 M.) 29 Yıl
Sâdık Baba 1268 H. (1851 M.) 1282 H. (1865 M.) 14 Yıl
Ali Baba 1282 H. (1865 M.) 1282 H. (1868 M.) 3 Yıl
Abbas Baba 1285 H. (1868 M.) 1300 H. (1881 M.) 15 Yıl
Şehâbeddîn Baba 1300 H. (1882 M.) 1303 H. (1885 M.) 4 Yıl
Haydâr Baba 1303 H. (1885 M.) 1319 H. (1901 M.) 16 Yıl
El Hac Mustafa Lütfî Baba 1319 H. (1901 M.) 1941 –
Ahmet Sırrı Baba 1332 H.(1913M.) 1963 –

4. Belge içinde göze çarpan bazı ayrıntılar
Belgedeki bilgilerden yola çıkarak dergâhta Mehmet Lütfi Baba’dan ve Ahmet Sırrı Baba’dan nasip alanların 44’ü kadındır. Ayrıca nasip ve dervişlik verilen er sayısı toplam 112’dir. İçlerinden 12’si dervişlik mertebesine yükselmiş geri kalan 100 erkek ise sadece nasip alarak yola intisap etmiştir. Bektaşîlikte nasip almak, ikinci doğum, yani manevi âleme doğuş olarak kabul edildiğinden genellikle yola girenlere ikinci bir isim verilir. Eserde asıl isimlerinin dışında yol ismi verilenler Şah İsmail, Derviş Kalender, Derviş Hızır, Derviş Şakir, Derviş Gaybi ve Derviş Melik olup diğer nasip alanların yol isimleriyle ilgili başka bir kayda rastlanmamaktadır.
İkrar verenlerden 18 kişinin muharrem ayında, 34 kişinin Nevruz, 8 kişinin Kurban Bayramı gecesi ve kalan diğerlerinin ise farklı aylarda nasip aldığı veya der-vişlik törenlerinin yapıldığı görülmektedir. İlgili belgeden anlaşıldığına göre toplam olarak Mehmed Lütfi Baba’nın 64 kişiye, Ahmed Sırrı Baba’nın ise 86 kişiye mür- şidlik yaptığı anlaşılmaktadır. Bazı kişilerin ise mürşid ve rehberleri belirtilmemiştir.
Ahmet Sırrı Baba Mısır’ın dışında Tarsus’ta 1 kişiye dervişlik, Arnavutluk Kolonya kasabası Aşağı Tac Köyü’nde 15 kişiye nasip vermiştir. Arnavutluk Vlora bölgesi Verpika köyünde 4 kişiye, Tac Köyü’nde ise ayrıca 2 hanıma, Katerin Der- gâhı’nda 1 hanıma nasip vermiştir. Listede isimleri yazılı olan kişilerden 2’si kaptan, 1 kişi mühendis ve 1 kişi paşa olup diğerlerinin meslekleri hakkında bilgi bulunma-maktadır. Toplam 7 kişinin de Mevlevilikten Bektaşîliğe intisap ettikleri anlaşılmak-tadır. 8 kişinin Türk olduğu diğerlerinin ise bir kısmının memleketleri Arnavutluk, Makedonya, Girit, Edirne, Erzurum ve Yanya olduğu kayıtlıdır. İçlerinden bazıları¬nın Ahmed Sırrı Baba’nın akrabalarından olduğu belirtilmiştir. Belgelerdeki sıra nu-maralarında 29 numaradan 35 atlamasından bir sayfanın eksik olduğunu ve yazının büyük ölçüde kronolojik olmaması da sonradan hatırlanan kişilerin ilave edildiğini düşündürmektedir.
Belge içerisinde belirtilen tarihler, kısmen hicri kısmen miladi olarak yazıl-mıştır. Dergâhlar kapandıktan sonra ise Türkiye’den nasip alanların adı kaydedilme-miştir. Ahmed Sırrı Baba’nın Mısır, Tarsus, Yunanistan, Makedonya, İstanbul ve Ti¬re’de de meydan açarak hizmette bulunduğu tespit edilmiştir. Dahası, Mahmut Fahri Paşa’ya kendi sarayında nasip verilmesi, dervişlik ve mürşidlik hizmetini Ahmed Sır-rı Baba’nın kendisinin yapmış olması ilginçtir ve genel uygulamaya uygun değildir. Nedeni ise tespit edilememiştir.
Ayrıca yaptığımız araştırmalarda, o dönemi yaşayan kişilerden aldığımız bil-gilerden şu sonuca varmaktayız: Ahmed Sırrı Baba, 1950 yılında Türkiye’ye gelip iki yıl kalmıştır. Bektaşî babası kıyafetiyle dolaşması yasa gereği yasak olduğundan sokakta dolaşmaması için İstanbul Kadıköy’de şimdi itfaiyenin olduğu yerde bir çiftlik evinde kaldıktan sonra rahatsızlığı nedeniyle, Çamlıca’da bir köşkte bir süre misafir edilmiştir. Daha sonra bir süre de İzmir Tire’deki dergâhta yaşadıktan son¬ra, 05.10.1952 tarihinde Göztepe Şair Arşi caddesi Üç Köşkler adıyla bilinen yerde, muhabbet için kurulan bir sofrada, Bektaşî âyini açıldığı suçlamasıyla 18 gün tu¬tuklu kaldıktan sonra serbest bırakılıp yurtdışına gönderilmiştir (Milliyet Gazetesi, 05.10.1952).
Türkiye’de kaldığı zaman içinde pek çok kişiye nasip, bazı kişilere de babalık vermiştir. Babalık verdiği kişilerin isimleri şöyledir: Tireli Hasan Balım Baba, Mus¬tafa Pektaş Baba, Mehmet Turabi Sani Ercan Baba, Salih Akdemir Baba, İstanbul Hasanpaşa’dan Hüsamettin Baba. Nasip verdiklerinden isimlerini tespit edebildikle-rimiz kişiler ise şunlardır: Halim Beyko, Eşref Atar, İkbal Atar, İsmail Söyleyen, Ce-mal Konur, Tosun Yeşileker, Zahide Yeşileker, Tahire Şenkal, Rakip Önkök, Hasan Zihidro, Muzaffer Zihidro, Fatma Demirkır. Ayrıca Türkiye’den Mısır’a 1962 yılında giden Kazım Varuş orada nasip almıştır.
Türkiye’de yaşayan Arnavutların sayısal olarak azınlıkta olmaları, Ahmed Sırrı Baba’nın hem Arnavut hem de mücerred olması nasip almalarını kolaylaştırmış hatta bu camiada nasip alma yönünden canlılık sağlamıştır.
5.Sonuç
Bilindiği üzere kayda geçmeyen şeyler unutulmaya mahkûmdur. Geçmişini bilmeyenlerin ise kimlik sorunları yaşamakla karşı karşıya kalmaları kaçınılmazdır. Tarihte sayısız savaşlar, yangınlar, kasıtlı olarak belgelerin ortadan kaldırılması, dep-remler gibi pek çok neden geçmişle olan bağlarımızı koparmaktadır. Bazen bir mek-tup, bir dörtlük veya bir resim dahi karanlıkta kalmış bir döneme ışık tutması açı¬sından oldukça önemlidir ve kopuk haldeki bağları sağlamlaştırmaya vesile olmak¬tadır. İnancın insan yaşamının çok önemli bir parçası olduğu bilinen bir gerçektir. Kaygusuz Abdal tekkesinin son post-nişîni olan Mehmed Lütfî Baba ve Ahmed Sırrı Baba’ya intisap edenlerin isim listeleri ile ilgili bu belgenin de Bektaşîlik hakkında araştırma yapanlara katkı sağlayacağını ümit ederiz.
Sonnotlar
1 Yanya Eyaleti, Berat Sancağı
2 Yanya Eyaleti, Berat Sancağı
3 Borca; Bosna
4 Izvor, Selanik
5 Delvine, Yanya Ergiri
6 Arnavutluk, Mat bölgesinde bir köy.
7 Görice, Manastır.
8 Görice, Manastır
9 Arnavutluk’ta Bjesket, Dağlı bölgesinde
10 Makedonya Manastır
11 Aşağı Tac Köyü
12 Makedonya Manastıra bağlı Tac köyü
13 Barmas, Arnavutluk Kolonya bölgesinde bir köy.
14 Yukarı Tac köyünden
15 Vlora bölgesinde bir köy
Kaynakça
ÇİFT, S. (2011). Çağdaş Mısır’da Bektâşîlik İzleri: Mısırlı Bir Ressam’ ‘ın Bu Topraklardaki Son Bektâşî Şeyhi Ahmed Sırrı Baba ile İlgili Hatıraları. T.C. Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt: 20/2
ÇİFT, S. (2013). Ahmed Sırrı Dedebaba Ahmediyye Risalesi ve Nefesleri. Revak Yayınları, İstanbul.
GÜZEL, A. (1983). Kaygusuz Abdal’ın Mensur Eserleri. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara. Hollanda’daki Leiden Üniversitesi Kütüphanesi Arşivi Ms. Or. 14385 numarada kayıtlı el yazması belge. Milliyet Gazetesi, 05.10.1952
NOYAN, B. (2002). Bütün Yönleriyle Bektaşîlik ve Alevilik. Ardıç Yayınları, Ankara Cilt: 5.
TURAN, F.A. ve ALTUN, İ. (2008). Hacı Bektaş Veli Geleneğinin Bir Uzantısı Olan Detro- it’teki Arnavut Bektaşî Tekkesi. Sayı 2008/45.
EK 1: El Yazma Belgenin Günümüz Harflerine Çevrilmiş Hali Aşağıda¬dır:
“Ene Medinetü’l-ilm ve Aliyyun Bâbuha”
Mahrûse-yi Mısır’da El Mukattam Dağı eteğinde defîn-i hâk-ı ıtırnâk Kaygu¬suz Sultân kuddise sırrehu’l-menân Efendimiz Hazretlerinin dergâh-ı feyz-i iktinâhı postnişîn-i irşâdı reşâdetlü, faziletlü, eş – Şeyh Ahmed Sırı Baba el Glinavî hazretleri¬nin zamân-ı meşihatlerinde Tarîkat-ı Aliyye-i Bektaşîyeden kesb-i füyûzât-i ma’nevî iden ihvân-ı tarîkin esâmisidir.
S.1
1- İkbâl Hanım: 15 Sefer 1320, mürşidi Lütfî Baba, rehberi Dervîş Şerîf.
2- İsmâil Kapudan Demir: Giridli, 15 Oktober 1904 mürşidi Lütfî Baba, reh¬beri Dervîş Süleyman.
3- İbrahim: Giridli Ali Efendi mahdûmu, 4 Şevval 1327 mürşidi Lütfî Baba, rehberi Dervîş Ali.
4- Âdem bin Emin Tomariçeli1: 10 Mars 1322 mürşidi Lütfî Baba, rehberi Dervîş Mehmed ile Sırrı Baba.
5- Âdem Emin: Premedli2, mürşidi Lütfî Baba, rehberi Dervîş Mehmed.
6- İbrahim Ferhat: Gulmeli, 2 Şaban sene 37 mürşidi Lütfî Baba, rehberi Der¬viş Mehmed.
7- İkbâl Hanım: Giridli Hasan Bayrakî’nin haremi, 18 Muharrem 37; mürşidi Lütfî Baba, rehberi Dervîşi Mehmed.
8- Ülfet Fâtıma Hanım; İbrahim Nâcî Bey haremi, Giridli 30 Januar[y] 1927 mürşidi Lütfî Baba, rehberi Derviş Edhem.
9- İbrahim Halîl: Bursalı 1345 de ikrâr aldı. Mürşidi Lütfî Baba, rehberi Der- vîş Edhem ve1346’da Dervîş ikrârı aldı. Rehberi Sırrı Baba.
10- İkbâl Hanım: Kandiyeli. Merhûm Saffet Baba’nın kerimesi 20 Muhar¬rem 1337 mürşidi Lütfî Baba, rehberi Dervîş Mehmed Ergirili ( Doktor Ali Râsih’in hemşiresi).
11- Ahmed Efendi: Halîl Bektaş, 1 Ağustos 1920 mürşidi Lütfî Baba, rehberi Sırrı Baba.
12- Üsküplü Ahmed Dede: Mevlevî dervîşânından, 1 Ağustos 1930 mürşidi Lütfî Baba, rehberi Sırrı Baba.
13- Ahmed Rüşti Efendi, başmühendis, 28 December 1941 mürşidi Sırrı Baba, rehberi Dervîş Bayram, Yakovalı
14- Ahmed Rıfat Hayrullah Efendi: 23 Mars 1946 nevrûzun üçüncü gicesi mürşidi Ahmed Sırrı Baba, rehberi Dervîş Lütfî Ergirili.
15- İlirya Delvine: Delvineli Hikmet Delvine Bey’in kerimesi. 20 Mars 1949 mürşidi Sırrı Baba, rehberi Dervîş Lütfî, Ergirili.
16- İbrahim Naci Efendi: Giridli 21 Mars nevrûz gicesi 1949 dervîş ikrârı vir- mişdir. Rehberi Dervîş Lütfî, mürşidi Ahmed Sırrı Dedebaba, kendilerinin lakabı Nusret-zâdedir ve ma’nevî lakabı Şâh İsmâil olmuşdur.
17- İbrahim Abdülhalîm Efendi: Girildi, İskenderiye’de muhib olmuşdur. 7 April 1949 cuma gicesi, mürşidi Ahmed Sırrı Dedebaba, rehberi Dervîş Mahmûd Gaybî’dir.
S.2
18- Penbe Hanım: Giridli Osman Efendi’nin haremi. 28 Muharrem 1304 mürşidi Lütfî Baba, rehberi Dervîş Kâmil.
S.3
19- Cevad: Borcalı3, 4 Rebiü’l-sânî 1338 mürşidi Lütfî Baba, rehberi Dervîş Mehmed.
20- Celil bin Yakub: îzvorlu4 9 Mars 1342 mürşidi Lütfî Baba, rehberi Derviş
Bilâl.
21- Cemile Tahir: Tatzanlı Kanber’in haremi. 6 November 1928 mürşidi Lüt¬fî Baba, rehberi Derviş Edhem
22- Yüzbaşı Cemâl îzzet Bey: Mısır Türklerinden, 10 Zilhicce 1367, 12 Ok¬tober 1948 cehârşenbe gicesi nasîb almışdır. 10 Muharrem 1368’de derviş ikrârı al- mışdır.
5.4
23- Haydar Fâzıl bin Rüşdü: Mısır Prenslerinden, 16 Recep 1319 mürşidi merhûm Lütfî Baba, rehberi Derviş Ahmed.
24- Hacı Hâfız Mustafa: Gelibolulu, 23 Muharrem 1322 mürşidi Lütfî Baba, rehberi Dervîş Selim.
25- Hasan bin Beyko Delvineli5, 10 Mars 1322 mürşidi Lütfî Baba, rehberi Dervîş Mehmed ile Sırrı Baba.
26- Hasan bin Bekir: Burcalı, mürşidi Lütfî Baba, rehberi Dervîş Mehmed.
27- Hikmet Mahmud: lakabı Hâtim. 9 Zilhicce kurban bayramı gicesi 28 De-cember 1941 mürşidi Sırrı Baba, rehberi Dervîş Bayram.
28- Hasan Efendi Ali: Ergirili, nevrûz sultan gicesi. 22 Mars 1944 mürşidi Ahmed Sırrı Baba, rehberi Dervîş Bayram Yakovalı.
29- Hikmet Delvin Bey: Delvinalı. 20 Mars 1949 pazarirtesi gicesi dervîş ik- rârı virmişdir. Mürşidi Ahmed Sırrı Baba, rehberi Dervîş Lütfî.
5.5
35- Rüstem bin Hasan: Gelibolu Mevlevî dervişlerinden 25 Rebiü’l-evvel 1330 mürşidi Lütfî Baba, rehberi Dervîş Ali Ergirili.
36- Rüstem: Tepedelenli. Mürşidi Lütfî Baba, rehberi Dervîş Kâmil.
37- Ragıbe Hanım: Kahraman Efendi’nin haremi. 11 November 1923 mürşi¬di Lütfî Baba, rehberi Dervîş Bilâl.
5.6
38- Zeynep Hanım: Kandiyeli Ali Ârif Efendi’nin haremi. 28 Muharrem 1326 mürşidi Lütfî Baba, rehberi Dervîş Hasan.
39- Zeki bin Zifir: Curcalı6. 29 April 1931 mürşidi Lütfî Baba, rehberi Sırrı
Baba.
40- Zeynel Abidin: Premedli. 22 Mars 1946 nevrûz gicesi, mürşidi Ahmed Sırrı Baba, rehberi Ergirili Derviş Lütfî.
41- Zeynep Rana Hanım: Mükerrem Efendi haremi. 22 Mars 1947 Nevruz gicesi, mürşidi Ahmed Sırrı Baba, rehberi Ergirili, Derviş Lütfî.
S.7
42- Sâmi bin Rıf’at: Edirneli. 16 Muharrem 1320 mürşidi Lütfî Baba, rehberi Derviş Şerif.
43- Süleyman Sabri: Öğünlü. 16 Muharrem 1320 mürşidi Lütfî Baba, rehberi Derviş Şerîf.
44- Şuayib bin Mehmed: Delvinalı 4 Sefer 1331 mürşidi Lütfî Baba, rehberi Dervîş Kâmil.
45- Sırrı Dede: Manastırlı. Mevlevî dervîşânından. 28 April 1931 mürşidi Lütfî Baba, rehberi Sırrı Baba.
46- Saâdet Hanım bint-i Sa’id: 28 December 1941 mürşidi Sırrı Baba, rehberi Dervîş Bayram.
47- Sipiryan Ömer: Ergirili, kurban bayramı gicesi 7.12.1943, mürşidi Ah¬med Sırrı Baba, rehberi Dervîş Bayram Yakovalı.
48- Semiha Hanım: Mısırlı. Cemâl İzzet Bey’in haremi. 21 Mars nevrûz gicesi nasîb almışdır. Mürşidi Ahmed Sırrı Dedebaba, rehberi Dervîş Lütfî.
S. 8
49- Şahin bin Mehmed: Ergirili, 16 Muharrem 1320 mürşidi Lütfî Baba, reh¬beri Dervîş Şerîf.
50- Şuayb bin Hüseyin: Permedli. 15 Muharrem 1323 mürşidi Lütfî Baba, rehberi Dervîş Muharrem.
51- Şerafeddin Mustafa Efendi: Mevlevi Şeyh-zâde, 4 November 1946 kur¬ban bayramının birinci günü mürşidi Ahmed Sırrı Baba, rehberi Ergirili Dervîş Lütfî.
52- Şahin Mükkerrem Efendi: Sırrı Baba’nın yeğeni, 4 November 1946 kur¬ban bayramı birinci günü mürşidi Ahmed Sırrı Baba, rehberi Ergirili Dervîş Lütfî.
S.9
53- Sâliha Hanım: Şâkir Ağa’nın haremi. 18 Muharrem1328 mürşidi Lütfî Baba, rehberi Dervîş Kâmil.
54- Saffet: Ergirili. Ammi-zâde Emin Hacı 1 Şubat 1322, mürşidi Lütfî Baba, rehberi Dervîş Muharrem.
55- Dervîş Safvet Hayreddin, 15 Kanûn-ı evvel 1936 mürşidi Lütfî Baba, reh-beri Dervîş Lütfî Ergirili.
5.10
56- Tâhir Kemâleddin Şâkir: Dervîş Şâkir’in oğlu. 21 Mars 1949 nevrûz gicesi nasîb almışdır. Mürşidi Ahmed Sırrı Dedebaba, rehberi Dervîş Lütfî.
5.11
57- Zarife Hanım: Giridli, bint-i Ali. 22 Mars 1944 nevrûz gicesi. Mürşidi Ah¬med Sırrı Baba, rehberi Dervîş Bayram, Yakovalı. Müsahibi oğlu Hasan ve kerimesi Fâtıma.
5.12
58- Ali Fu’âd bin Mehmed Emin Bey: İstanbullu. 28 Sefer 1325 mürşidi Lütfî Baba, rehberi Dervîş Muharrem.
59- Ali Ârif: Kandiyeli, 28 Muharrem 1326 mürşidi Lütfî Baba, rehberi Der¬vîş Hasan.
60- Ali bin Sâlih: Ergirili. 25 Rebiü’l-evvel 1330 mürşidi Lütfî Baba, rehberi Ergirili Dervîş Ali.
61- Gaybî bin Şahin: Glinalı. Sırrı Baba’nın biraderi. 13 Zilhicce 1333 mürşidi Lütfî Baba, rehberi Dervîş Mehmed.
62- Ali bin Halîm: Göriceli7, mürşidi Lütfî Baba, rehberi Dervîş Kâmil.
63- Ömer bin Rızâ: Mevlevî dervîşânından, 9 Mars 1338 mürşidi Lütfî Baba, rehberi Dervîş Bilâl
64- Ömer Hâfız: Mevlevî dervîşânından. 9 Mars 1339 mürşidi Lütfî Baba, rehberi Dervîş Bilâl.
65- Abdurrahman Dede: Yenipazarlı. Mevlevî dervîşânından, 28 Abril 1931 mürşidi Lütfî Baba, rehberi Sırrı Baba.
66- Abdülvâhid bin Süleyman: Erzurumlu. 12 Mars 1927 mürşidi Lütfî Baba, rehberi Sırrı Baba.
67- Ali Âbidîn Efendi: Fellüklü, 13 Zilhicce 1359 mürşidi Sırrı Baba, rehberi Dervîş Bayram.
68- Hacı Osman: Tatzanlı. 13 Zilhicce 1359 mürşidi Sırrı Baba, rehberi Der¬viş Bayram.
69- Abdullah Bâzara Efendi: Mısırlı. 22 Mars 1946, nevrûz gicesi mürşidi Ah-med Sırrı Baba, rehberi Derviş Lütfi.
70- Abdülhamid İbrahim Efendi: 22 Mars 1946 nevrûz gicesi. Mürşidi Ah¬med Sırrı Baba, rehberi Derviş Lütfi.
71- Abdülaziz Emin Elhâncı Efendi: 3 November 1946, kurban bayramı gice¬si. Mürşidi Ahmed Sırrı Baba, rehberi Ergili Derviş Lütfi. Musâhibi Nilüfer Nef’i, 9 Receb 1366 ve 9 May 1947 de derviş ikrârı almışdır. İsmi, Derviş Virâni’dir. Mürşidi Sırrı Baba, rehberi Derviş Lütf Ergirili ve tafaddal hazret fadileten icâben bi-tevcihi lakabi müşarün ila hadretihi zâdallahu feydan ve keremen.
72- Abdülkâdir Ca’fer Abdülkâdir: Yanya. 21 Mars 1948 nevrûz gicesi. Mür-şidi Ahmed Sırrı Dede, rehberi Derviş Lütfi Ergirili. Musâhibi Abdülhalim İbrâhim ve Kâzım Efendi.
5.13
73- Abdülhalim İbrahim Abdülhalim Efendi: Girildi. 21 Mars 1948 nevrûz gicesi. Mürşidi Ahmed Sırrı Dede, rehberi Derviş Lütfi Ergirili.
74- Abdullah Bâzara: 10 Zilhicce 1367 ve 13 Oktober 1948 cehârşenbe gicesi derviş ikrârı vermişdir. İsmi, Derviş Kalender.
75- Abdülkâdir Ca’fer Abdülkâdir, 20 Mars 1949 pazarirtesi gicesi derviş ik- rârı virmişdir. İsmi, Derviş Hızır, mürşidi Ahmed Sırrı Baba, rehberi Derviş Lütfi.
76- Ali Hasan: Girildi. İskenderiye’den 21 Mars 1949 nevrûz gicesi nasib al- mışdır. Mürşidi Ahmed Sırrı Dedebaba, rehberi Derviş Lütfi.
77- Abdülhalim İbrahim Abdülhalim: Giridli. 22 Mars 1949 nevrûz akşamı derviş ikrârı virmişdir. Rehberi Derviş Lütfi, mürşidi Ahmed Sırrı Dedebaba.
78- Azize İbrahim Abdülhalim: Girildi. Nevrûz 21 Mars 950 mürşidi Ahmed Sırrı Baba, rehberi Derviş Lütfi.
5.14
79- Feride Bacı: Gulemli. İbrahim Ferhad’ın haremi. 2 Şa’bân 1337 mürşidi Lütfi Baba, rehberi Derviş Mehmed.
80- Fâtıma Hanım: Musa Şahin Efendi’nin haremi. 1 May 1940 mürşidi Sırrı Baba, rehberi Derviş Bayram Yakovalı.
81- Fikret Hanım bint-i Mahmud Efendi: Nefî (Gaybî) bayram gicesi. 7.12.1943 mürşidi Ahmed Sırrı Baba, rehberi Dervîş Bayram Yakovalı.
82- Fâtıma Hanım bint-i Ali: Giridli. 22 Mars 1944, nevrûz gicesi mürşidi Baba Sırrı, rehberi Dervîş Bayram Yakovalı, Zarife binti Baka.
83- Fazilet Hanım: Abdullah Bazara Efendinin haremi. 22 Mars 1946, nevrûz gicesi mürşidi Ahmed Sırrı Baba, rehberi Dervîş Lütfî.
84- Fu’âd Abdülhamîd İbrahim: Mısır Türklerinden. Nevrûz gicesi, 22 Mars 1947 mürşidi Ahmed Sırrı Baba, rehberi Ergirili Dervîş Lütfî.
85- Fâtıma Şâkir: Kemâl Bey kızı. Nevrûz gicesi, 22 Mars 1947 mürşidi Ah¬med Sırrı Baba, rehberi Dervîş Lütfî Ergirili.
86- Firdevs Hanım bint-i Hacı Mehmed Hemedânî: 10 Zilhicce 1367 ve 12 November 1948 cehârşenbe gicesi nasîb almışdır. Binbaşı Mahfûz Bey’in haremidir. Mürşidi Sırrı Baba, rehberi Dervîş Lütfî.
87- Fikri Emin: Mısırlı. 21 Mars 1949, nevrûz gicesi nasîb almışdır. Mürşidi Ahmed Sırrı Baba Dede, rehberi Dervîş Lütfî.
88- Fâtıma Leyla Başpehlivân: Tahsin Baba’nın kerimesi ve Yılmaz Efendi’nin haremi, 21 Mars 1950 nevrûz. Mürşidi Ahmed Sırrı Dedebaba ve rehberi Dervîş Lütfî.
89- Fahri konşisi: Kosovalı. Bayram gicesi 21 September 1950 mürşidi Ah¬med Sırrı Dedebaba, rehber Dervîş Lütfî.
90- Fâtıma Hüseyin: Fahri Efendi’nin haremi. Bayram gicesi 21 September 1950 mürşidi Ahmed Sırrı Dedebaba, rehberi Dervîş Lütfî.
S.15
91- Kanber: Tanzanlı. 11 November 1923 mürşidi Lütfî Baba, rehberi Dervîş
Bilâl.
92- Korkmaz Hâmid Bey, Azarbeycanlı. Nevrûz gicesi 21 Mars 1950 mürşidi Ahmed Sırrı Baba, rehberi Dervîş Lütfî.
S.16
93- Kerem Hanım: Sa’id Paşa’nın çıraklarından. 15 Sefer 1320 mürşidi Lütfî Baba, rehberi Dervîş Şerîf.
94- Kâmil bin Tahir: Delvineli. 5 Mars 1915 mürşidi Lütfî Baba, rehberi Der- vîş Mehmed.
95- Kâmil: Delvineli. Mürşidi Lütfi Baba, rehberi Ergirili Dervîş Mehmed.
96- Gülizâr Hanım: Arnavud Sagiri’nin kayınvalidesi. 13 Zilhicce 1359 mür-şidi Sırrı Baba, rehberi Derviş Bayram Yakovalı.
97- Kemâl Şâkir Efendi: 21 Mars 1943 Mısır Türklerinden. Mürşidi Ahmed Sırrı Baba, rehberi Derviş Bayram Yakovalı. Nevrûz gicesi derviş ikrârı aldığı tarih nevrûz gicesi 22 Mars 1947. Mürşidi Ahmed Sırrı Baba, rehberi Ergirili Derviş Lütfî (ismi Derviş Şâkir’dir).
98- Kemâl İbrahim Efendi: Giridli min el İskenderiye. Nevrûz gicesi 21 Mars 1947 mürşidi Ahmed Sırrı Baba rehberi Ergiril Derviş Lütfî.
99- Kübra Hanım bint-i Abdullah: İskenderiye’den Giridli, nevrûz gicesi 22 Mars 1947 mürşidi Ahmed Sırrı Baba, rehberi Ergirili Derviş Lütfi.
100- Gülnâz Hanım: İbrahim Nâci Bey’in hemşiresi, Nevrûz gicesi. 22 Mars 1926 mürşidi Lütfi Baba, rehberi Ahmed Sırrı Baba.
101- Kazım Abdülkâdir: 21 mars 1948, nevrûz gicesi. Mürşidi Ahmed Sırrı Dede, rehberi Derviş Lütfi.
S.17
102- Uzun Mustafa: 13 Muharrem 1326 mürşidi Lütfi Baba, rehberi Derviş
Kâmil.
103- Muharrem Eşref: Avlonyalı. 4 Şevvâl 1327 mürşidi Lütfi Baba, rehberi Derviş Ali.
104- Mürüvvet Hanım: Mısırlı Ârif Hilmi Efendi’nin haremi. 18 Muharrem 1328 mürşidi Lütfi Baba, rehberi Derviş Kâmil.
105- Mehmed bin Hasan: Goskovalı. 3 Şevval 1329 mürşidi Lütfi Baba, reh¬beri Göriceli8 Derviş Kâmil.
106- Muzafer bin İzzet Ergirili Toşa-zâde, 4 Sefer 1331 mürşidi Lütfi Baba, rehberi Derviş Kâmil.
107- Mûsâ bin Şahin: Glinalı. 16 Teşrin-i evvel 1330 mürşidi Lütfi Baba, reh-beri Derviş Mehmed.
108- Midhat bin Şaban: Delvineli. Mürşidi Lütfi Baba, rehberi Derviş Meh-
med.
109- Mustafa bin Hüseyin: Hanyalı. 16 Muharrem 1341 mürşidi Lütfi Baba, rehberi Derviş Bilâl.
110- Mehmed bin Kabu: Avlonyalı. 9 Mars 1342 mürşidi Lütfi Baba, rehberi Derviş Bilâl.
111- Mükerrem bin Şahin: Sırrı Baba’nın biraderi. 29 April 1931 mürşidi Lüt- fî Baba, rehberi Sırrı Baba.
112- Mahmûd Nef’î: Mısır Türklerinden., 22 Mars 1941 nevrûz gicesi mürşi¬di Sırrı Baba, rehberi Dervîş Bayram (Tarîkatce nâmı Dervîş Gaybî).
113- Mahmûd Efendi Ale’s-Serbeynî: Mısırlı. 22 mars 1946 nevrûz gicesi mürşidi Sırrı Baba, rehberi Dervîş Lütfî Ergirili.
114- Mustafa el Ferrâ: min Dımışk, el ehâd 26 January 1947 mürşidi Ahmed Sırrı Baba, rehberi Dervîş Lütfî Ergirili.
115- Münir Ecemen: Kaptan, Türk. El cum’a nevrûz sultan gicesi 22 Mars 1947 mürşidi Sırrı Baba, rehberi Dervîş Lütfî Ergirili ve en’amı aleyh bi lakab-ı ser teşrifâtı.
116- Mahmûd Naf’î (Dervîş Gaybî) dervîş ikrârı almışdır. Nevrûz gicesi 22 Mars 1947 mürşidi Ahmed Sırrı Baba, rehberi Dervîş Lütfî Ergirili
117- Mes’ud Ahmed Efendi Türk 9 Receb 1366 ve 29 May1947 de nasîb al- mışdır. Mürşidi Ahmed Sırrı Baba, rehberi Dervîş Lütfî Ergirili.
118- Mehmed Ali Efendi: Türk 9 Receb 1366 May 1947 de nasîb almışdır. Mürşidi Ahmed Sırrı Baba, rehberi Dervîş Lütfî Ergirili.
119- Şeyh Mustafa Fahreddin Efendi: Receb 1366 da ve May 1947 de taç ilbâs idilmişdir.
120- Mahmûd Naf’î (Dervîş Gaybî) 9 Receb 1366 de ve 29 Mayıs 1947 de nasîb almışdır.
S.18
121- Bektaş Mehmed Mahfûz Bey: 10 Zilhicce 1347 -12 Oktober 1947 çehâr- şenbe gicesi nasîb almışdır. Mürşidi Ahmed Sırrı Dede, rehberi Dervîş Lütfî Ergirili.
122- Anisa Menar bint-i Mahfuz Bey: 10 Zilhicce 1347 ve 12 Oktober 1947 çehârşenbe gicesi nasîb almışdır. Mürşidi Ahmed Sırrı Baba ve rehberi Dervîş Lütfî.
123- Mehmed Mahfûz Bey: 10 Muharrem 1367 – 11.11.1948 de dervîş ikrârı almışdır.
124- Mehmed Tebrizî Efendi: 10 Muharrem 1367 de nasîb almışdır. Mürşidi Ahmed Sırrı Baba, rehberi Dervîş Lütfî Ergirili.
125- Mahmûd Ahmed Mehmed: Mısırlı, 21 Mars nevrûz gicesi nasîb almış- dır. Mürşidi Ahmed Sırrı Dede Baba, rehberi Dervîş Lütfî.
126- Mehmed Şâkir: Kemâleddin Şâkir Efendi’nin oğlu, 21 Mars nevrûz gice- si nasîb almışdır. Mürşidi Ahmed Sırrı Dedebaba, rehberi Dervîş Lütfî.
127- Maâli Mahmud Fahri Paşa, 25 Mars 1949, kendi saraylarında husûsi bir âyin-i cemde fahri dervîş ikrârı virmişdir. Rehberi ve mürşidi Ahmed Sırrı Dede Baba.
S.19
128- Nesibe Hanım: Biyeşkalı9 Besim Ağa’nın haremi. 3 Şevvâl 1329 mürşidi Lütfî Baba, rehberi Dervîş Kâmil.
129- Nusret bin Ali: Ergirili. 16 Teşrin-i evvel 1330 mürşidi Lütfî Baba, reh¬beri Dervîş Mehmed.
130- Nesimî bin İlyâs: 5 Mars 1915 mürşidi Lütfî Baba, rehberi Dervîş Meh-
med.
131- Nesim: Delvinalı. Mürşidi Lütfî Baba, rehberi Ergirili Dervîş Mehmed.
132- Na’im bin Kalu: Ergirili. 13 Muharrem 1326 mürşidi Lütfî Baba, rehberi Dervîş Kâmil.
133- Nusret Ferhad Bayrakdâr: Kosovalı, kurban bayramı gicesi 7.12.1943 Mürşidi Ahmed Sırrı Baba, rehberi Dervîş Bayram Yakovalı.
134- Nilüfer Servet Hanım: Mahmud Naf’î Efendinin kerimesi. 3 November 1946 kurban bayramı gicesi. Mürşidi Ahmed Sırrı Baba, rehberi Ergirili Dervîş Lütfî musâhibi Abdülaziz Elhancı.
135- Ni’met Hanım: harem-i Abdülhalîm Efendi, Ergirili. Bâlâ-i Skenderiye, İskenderiye’de nasîb almışdır. 18 April 1949 cum’a gicesi. Mürşidi Ahmed Sırrı De-debaba, rehberi Dervîş Mahmûd Gaybî.
5.20
136- Harun bin Tahir: Koniceli. 4 Rebiü’l-sânî 1338 mürşidi Lütfî Baba, reh¬beri Dervîş Mehmed.
5.21
137- Yılmaz Naf’î ( Dervîş Melik): kurbân gicesi (Bayram) 7.12.1943 mürşi¬di Ahmed Sırrı Baba, rehberi Dervîş Bayram Yakovalı.
138- Yusuf Bekir Bimâri: Elbasan’dan. 21 Mars nevrûz gicesi nasîb almışdır. Mürşidi Ahmed Sırrı Dedebaba, rehberi Dervîş Lütfî.
S.22
1923 senesinde reşadetlü Ahmed Sırrı Baba hazretleri Tarsus’da ikamet-nişîn-i irşâd olduğu zaman Dervîş Muharrem taç ve hırka iktisâ itmiştir.
18 Zilkade 1342 ve 19 Haziran 1924 tarihine reşadetlü Ahmed Sırrı Baba Hazretleri Kolonya kazâsında10 Tâc-ı zîr karyesinde11 erkân-ı aliye-i Hazret Hünkâr üzere dest-i inâbet alan canların isimleri, ber-vech-i âtî beyân olunur. Rehberleri Ko-lonya müftüsü yârân-ı tarîkatden Ahmed Zihnî Efendidir.
1- Bektaş Hasan bin Ya’kûb Tâclı12
2- Banuş bin Abdül Tâclı
3- Mehmed bin Ganbi “
4- Bülbül bin Rüstem Kodraslı Tâclı
5- Dilber bin Kâmil Tâclı
6- Âbidin bin Melek Tâclı
7- Ya’kûb bin Celâleddin Barmaşlı13 Tâclı
8- Kâzime Hanım Tâclı
9- Mazriye bint-i Hüseyin Tâclı
10- Zeynep bint-i Halîm “
11- Hüsniye bint-i Abdül “
12- Koşa bint-i Kâmil “
13- Şâniku bint-i Hüseyin “
14- Ali bin Orhan Koniceli
15- Feride bin Kâzım Tâc-ı Bâlâlı

29 Muharrem 1343 tarihinde Taç karyesinde reşadetlü Ahmed Sırrı Baha’dan dest-i inâhet alanların isimleri, rehberleri müftü Ahmed Zihnî Efendidir.
1- Tûtî Hanım
2- Nevrûz Hanım
15 Muharrem 1345 tarihinde Katerine Dergahı’nda reşadetlü Ahmed Sırrı Bahadan dest-i inâhet alan Keysarakalı Rakibe Hanım hint-i Hüseyin, rehberi Der- vîş Velî’dir.